เอกสาร ประกอบน้ำยาฉีดพ่น

ผลการทดสอบวัดจำนวนเชื้อปนเปื้อน ก่อน-หลังฉีดพ่น Germ Killer

ก่อนฉีดพ่น

Layer 2.jpg

Pre-fumigation ( Colony/plate/h )

หลังฉีดพ่น

Layer 3.jpg

Post-fumigation ( Colony/plate/h )