ผลการทดสอบเชื้อไวรัส H1N1

ผลการทดสอบเชื้อไวรัส H1N1

ผลการทดสอบเชื้อไวรัส H1N1

ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อไวรัส

ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อไวรัส

ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อโรคมือปาก เท้าเปื่อย

ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อรา

ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อรา

ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อรา

ผลการทดสอบวัดจำนวนเชื้อปนเปื้อน ก่อน-หลังฉีดพ่น Germ Killer

ก่อนฉีดพ่น

Pre-fumigation ( Colony/plate/h )

หลังฉีดพ่น

Post-fumigation ( Colony/plate/h )